Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie jest jednostką organizacyjną powiatu pleszewskiego powstałą z dniem 01.01.1999 r. Prowadzi sprawy związane z:

- zarządzaniem dróg - od planowania ich rozwoju, przez bieżące administrowanie i utrzymanie, do inwestycji modernizacyjnych
  i rozwojowych
- zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych

ZDP zarządza na terenie 6 gmin siecią 354,71 km dróg powiatowych, 18,3 km ulic powiatowych, 19 obiektami mostowymi, 347 przepustami drogowymi.

Podstawowe zadania Zarządu Dróg Powiatowych:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
- opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w tym obiektów i urządzeń związanych
             z drogą, utrzymanie zieleni, kształtowanie zagospodarowania pasa drogi

- przygotowanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, w związku z pracami nad projektem
             budżetu powiatu, zgodnie z zasadami tworzenia budżetu

- przygotowanie warunków zamówienia publicznego ma wskazane wyżej zadania wraz z procedurami przetargowymi,
             realizacja przetargów, nadzór nad realizacją zadań, odbiór realizowanych zadań

- pełnienie funkcji inwestora
- zarządzanie pasem drogowym, koordynacją robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
- ewidencją dróg i obiektów mostowych
- prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
- zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
- wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających
- wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju
- koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i administracji rządowej.

Do zadań Zarządu należy:

- prowadzenie całokształtu zagadnień zawiązanych z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg
- prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych
- koordynacja robót w pasie drogowym, tj. wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę
             i przebudowę zjazdów z dróg i włączeń do sieci dróg, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego
            oraz naliczanie i pobieranie kar za samowolne zajęcie pasa

- udzielanie zezwoleń na ustawianie reklam w pasie drogowym
- udzielanie zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia ruchu
             lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów, których masa nacisku osi lub wymiary pojazdu są większe od dopuszczalnych
- uzgadnianie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie dróg powiatowych i gminnych
- wprowadzanie ograniczeń ruchu ze względu na stan techniczny drogi.